آتش بازی و مه مصنوعی

در محوطه سالن و در کنار موسیقی و شور شعف مهمانان می توان از آتش بازی استفاده کرد. در زمانی که چراغ ها خاموش است انجام آتش بازی شکوه خاصی را به فضای جشن عروسی می بخشد. مه خشک یا بخار مصنوعی برای زیبایی بخشی به فشای عروسی پخش می شود این بخار معمولا جلوی عروس و داماد و در کنار موسیقی و آتش بازی فضایی رویایی و رمانتیک ایجاد خواهد کرد. این عمل توسط دستگاه تولید مه انجام می شود.