تشریفات سفارت خانه

از جمله خدمات تشریفات ژمیس برگزاری مراسم تشریفات سفارت خانه ها است که برگزاری این مراسمات تشریفات و آداب رسوم بین المللی خاصی دارد. به همین علت با سایر خدمات مجالس فرق زیادی دارد. باید در کنار این آداب و تشریفات شکوه و آبرومندانه بودن مراسم نیز مد نظر قرار گیرد. در این مراسم پایبندی به اصول و اخلاق در ایجاد حس اعتماد و صمیمیت بین دو طرف بسیار موثر است و می تواند روابط بین آنها را گسترش داده و نشان دهنده اصالت کشور باشد. بعضی از تشریفات در سفارتخانه ها شبیه به دیگر مراسم ها می باشد به طور مثال افتتاح سفارت خانه مشابه مراسم افتتاحیه شرکت ها و موسسات دیگر است.