محوطه ورودی

اولین جایگاهی که مهمانان هنگام ورود با آن مواجه می شوند و می بینند ورودی تالار یا باغ عروسی است. پس می توان گفت این قسمت به هر میزانی که زیباتر باشد تاثیر زیادی بر فضای جشن خواهد داشت. از طرفی هنگام خروج عروس و داماد و نشستن آنها در ماشین فیلمبرداری صورت میگیرد که نمای زیبای این قسمت می تواند بر زیبایی فیلم بیافزاید.